Takstblad gældende for år 2020

Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) ekskl. moms:

Boligenhed (enfamiliebolig, lejlighed), forretning og andre småerhverv i bymæssig bebyggelse:

Hovedanlægsbidragkr.    6.735,03
Forsyningsledningsbidragkr.    10.195,68
Stikledningsbidrag 32 mmkr.    8.211,60
Bidrag til sagsbehandlingkr.    1.200,00
Tilslutningsafgift i altkr. 26.342,32

Boligenhed (enfamiliebolig, lejlighed), sommerhuse & landbrugsejendomme m.m.) i åbent land:

Hovedanlægsbidragkr.   6.735,03
Forsyningsledningsbidragkr. 37.612,45
Stikledningsbidrag 32 mmkr.   8.211,60
Bidrag til sagsbehandlingkr.   1.200,00
Tilslutningsafgift i altkr. 53.759,08

Ovenfor nævnte bidrag er gældende indtil 500 m3.

Større forbrugere: Erhverv og institutioner mv. med et årligt forbrug på over 500 m3 betaler pr. påbegyndt 500 m3/år.

Stikledningsbidrag betales efter stikledningens størrelse:

Ø40 mm stikledningkr. 10.831,30
Ø50 mm stikledningkr. 12.470,72
Ø63 mm stikledningkr. 16.676,11
Ø45 mm stikledningkr. 23.478,


Bidrag til sagsbehandling:

Mindre byggeri
kr. 1.200,00
Større byggeri:
1.200,00 kr. + 500,00 kr. pr.
efterfølgende påbegyndt 500 m3/år.


For grunde, hvor der er betalt tilslutningsafgift, men hvor der ikke er en separat måler, betales en årlig afgift på kr. 450,00

Forsynings- og stikledningsbidrag indeksreguleres hvert år pr. 1. januar efter indeks for regulering af tilslutningsbidraget for vandforsyningsanlæg.

Driftsbidrag: Pris pr. m3 vand kr. 3,25

Fast årlig afgift pr. vandmåler:

fra 30 – 300 m3 pr. årkr.    450,00
<30 >301 – 1.000 m3 pr. årkr.    750,00
1.001 – 2.500 m3 pr. årkr. 1.100,00
2.501 – 5.000 m3 pr. årkr. 1.350,00
5.001 – 7.500 m3 pr. årkr. 1.800,00
7.501 – 10.000 m3 pr. årkr. 1.950,00

Gebyrer ved for sent betalte afgifter:

Lukke- & oplukningsgebyr samt skyldige omkostninger betaltkr. 1.000,00
Gebyr for overskridelse af betalingsfristkr.    100,00
Gebyr for rykkerbrevekr.    100,00
Flyttegebyrkr.    250,00
Gebyr for Måleroplysningerkr.    100,00

Gebyr for overtrædelse af regulativets
bestemmelser vedr. måling af forbrug m.m. kr. 1.000,-

Foranstående priser i dette takstblad er ekskl. moms og statsafgifter af ledningsført vand ( 6,53 kr/m3 ).

Betalingsbetingelser:
Tilslutningsafgifter er forfalden til betaling før anlægsarbejdet påbegyndes.
Ved arbejdets udførelse genanvendes den opgravede jord. Såfremt dette ikke kan godkendes og den opgravede jord skal bortkøres og udskiftes med sand, betales dette efter regning af udstykkeren.
Vandafgift og forbrugsafgift betales med to a´conto indbetalinger med forfaldsdato 1. marts og 1. september.
Såfremt disse a´conto beløb ikke er betalt senest den på girokortet påtrykte dato, vil slutregning blive påført gebyr.

Slutopgørelse:
Hvert år i december måned aflæses vandmålerne, hvorefter opgørelsen over det forbrugte vand, fast afgift samt evt. gebyrer fremsendes til forbrugeren sammen med den først kommende a´conto opkrævning.

Renter:
Ved betalingsfristens overskridelse tillægges det skyldige beløb renter beregnet efter gældende lov.
Vandværket kan ved en betalingsfrists overskridelse lukke for vandtilførslen i henhold til vandværkets regulativ § 16 stk. 2

Nr. Bjert d. 01/01 2020